Програми и проекти

ПРОЕКТ ”РАБОТА”

Агенция по заетостта стартира прием на заявки от работодатели по проект BG05M9OP001-1.028-001. „Работа”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ...

повече

Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

Създаване на нова и подобряване на съществуваща иновативна инфраструктура за подпомагане на процеса на комерсиализация ...

повече

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към ...

повече

Мярка 4.2. Инвестиции в преработка / маркетинг на селскостопански продукти

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Подпомагането по мярката ще бъде насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията преработващи земеделски продукти на територията на цялата страна ...

повече

Насърчаване на предприемачеството

Очаква се от октомври 2017 г. до януари 2018 г.

Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични ...

повече

Ваучерната схема за подобряване използването на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) ще е насочена към улесняване достъпа на малките и средните предприятия до цифрово ноу-хау и технологии.

Очаква се приемът на заявления да стартира през Февруари 2018-та година.

Целта на схемата ще е да се насърчи използването на нови, базирани на ИКТ бизнес модели, като се предоставят стимули за свързване с доставчиците на услуги в областта...

повече

„Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”

Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи.

повече

Процедура BG05M9OP001-1.022 – СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ, финансирана от ОП РЧР

Цел на финансирането:

Целта на процедурата е повишаване производителността на труда и адаптивността и създаване на условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятията и работните. ...

повече

Проект “Професионално обучение на аниматори в Североизточен и Северозападен райони”

І. Анализ и описание на специфичния проблем, към решаването на който е насочен проектът

Туристическата индустрия в началото на XXI век стремително се движи в посока изследване на потребителската психология и удовлетворяване на потребностите от по-високо равнище. В контекста на новите ...

повече

Национална програма „Активиране на неактивни лица”

повече

ПРОЕКТ “МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ – ГАРАНЦИЯ ЗА БЪДЕЩЕ”

Проектът е насочен приоритетно към преодоляване на проблемите на младежката
безработица. Независимо от трайните положителни тенденции а ...

повече

Проект “Интегриране на безработни лица в системата на железопътния транспорт чрез придобиване на специфична професионална квалификация”

В резултат от високия икономически ръст, разкриването на нови работни места и икономическата миграция през последните години, страната ни е изправена пред сериозен проблем, свързан ...

повече

Проект "ОПТИМИЗЪМ"

Основни цели на социалната политика на правителството на Република България са борбата с бедността, намаляването на безработицата и подобряване на качеството ...

повече

Национална програма „В подкрепа на майчинството”

Едно от ключовите направления в политиката за повишаване на заетостта включва прилагането на комплекс от мерки за насърчаване участието на жените на пазара на труда и намаляване ...

Приложение 1, Приложение 2

повече

Проект „Учители за извънкласни занимания и ваканция”

Основни цели на социалната политика на правителството на Република България са борбата с бедността, намаляването на безработицата и подобряване на качеството на живот ...

повече

Национална програма за ограмотяване и квалификация на роми

През 2005г. в условията на устойчива макроикономическа среда българската икономика продължи да бележи високи темпове на растеж, което оказва положително влияние върху ...

повече

Проект “Фамилни центрове за деца”

В периода на преход към пазарна икономика жените поеха по-голямата част от грижите за децата и зависимите членове в семейството, което затрудни тяхната трудовата реализация ...

повече

Национална програма за заетост и обучение на хора с увреждания

Променящата се социално-икономическа среда в България през периода на прехода
оказа значително влияние върху социалния статус на хората с увреждания. Ръстът ...

повече

Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост"

Политиката на Европейския съюз “Заетост за социална интеграция” предполага чрез мерки за преодоляване на продължителната безработица рискови групи от обществото да се реинтегрират ...

повече

Програма „Заетост на учители в обучение на деца с увреждания”

Основен приоритет на Правителствената програма е намаляването на безработицата и гарантирането на социалната защита на групите в неравностойно социално положение ...

повече

Национална програма "Асистенти на хора с увреждания"

повече

Национална програма “Възобновяване и опазване на българската гора”

повече

Национална програма “Помощ за пенсиониране”

Съвременнната концепция за сигурност в професионалното развитие изисква подкрепа за осигуряване на плавен преход между различните етапи от трудовия живот. Застаряването на населението и негативните демографски ...

повече

Национална програма “Мелпомена”

Преходът към пазарна икономика,  който се характеризира с чувствително намаление на търсенето на работна сила, засегна всички области на обществено - икономическия живот и особено тези, в които държавните субсидии ...

повече

Покана за представяне на предложения по програма „Младежта в действие”

В Официалния вестник на ЕС от 12 февруари е публикувана покана за представяне на предложения — EACEA/31/07 — „Младежта в света“: сътрудничество със страни, различни от съседните на ...

повече

ПРОЕКТ на НАЦИОНАЛНА ИЗПИТНА ПРОГРАМА

ПРОЕКТ на НАЦИОНАЛНА ИЗПИТНА ПРОГРАМА за провеждане на държавни изпити за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация за професия код 861010 Охранител, специалност код 8610104 Организация на охранителната дейност от професионално направление ...

повече