Каталог

Центрове за професионално обучение - справочен каталог

включете се сега

Деян Пушкаров
Председател на НАПОО

Уважаеми колеги, партньори, читатели,
Очакванията за новия век са, че това ще бъде епоха на високотехнологично глобално информационно общество с единен Европейски пазар, в който безпрепятствено се движат хора, идеи, пари, стоки и услуги, с ускорено и хармонично развитие на човека и обществото. Професионалното образование и обучение като фактор за икономическото и социално развитие е призвано да подпомогне приспособяването на всеки гражданин на страната към новото общество.

В условията на преструктуриране и приватизация на икономиката проблемите, свързани с адаптивността на обучаваните, придобиват все по-голямо значение както за самите хора, така и за работодателите. Необходим е нов тип професионално образование и обучение, което е:
• гъвкаво и хармонизирано с изискванията на пазара на труда;
осигуряващо възможности за развитие на индивидуалните компетенции в процеса на професионалната реализация на личността;
• адаптирано към промените в характера и процеса на труда, бързо променящите се техника и технологии;
• даващо право на индивида да се променя и да действа в разнообразни условия.

Всичко това е възможно само, ако двете системи – системата за професионално образование и обучение и системата за реализация на кадрите - проникнат една в друга. Ако взаимно се обуславят и непрекъснато си взаимодействат. Ето защо считам, че се налага задълбочаване на диалога между бизнеса и системата на професионалното образование и обучение на всички равнища – национално, регионално и местно, което да ги превърне във взаимно полезни един за друг партньори. Ролята на държавата е най-вече на инициатор и регулатор в този процес.

Всички конкретни дейности, лицензирането на центрове за професионално обучение и документите, разработвани от Националната агенция за професионално образование и обучение - Списъка на професиите за професионално образование и обучение и Държавни образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии, са от съществено значение за развитие и укрепване на връзката между обучението и пазара на труда. Като председател на Агенцията, искам да ви уверя, че за годините на своето съществуване, тя е изградила трайни и ползотворни контакти и сътрудничество с организациите на работодателите и синдикатите в страната, с асоциацията на лицензираните центрове за професионално обучение.

По-нататъшното развитие на сътрудничеството със социалните партньори присъства в Стратегическия проект за развитието на Агенцията до 2010 г. и в разработения на тази база План за действие. Основната цел е развитие на НАПОО като действена институция от европейски тип, която чрез координиране на действията на всички заинтересовани страни подпомага и съдейства за модернизиране на националната система за професионално образование, обучение и ориентиране в контекста на ученето през целия живот. Продължаващото професионално обучение е средата, осигуряваща ефективна интеграция и реинтеграция на човешките ресурси на пазара на труда.
Накрая, искам да Ви уверя, че Националната агенция и нейните висококвалифицирани експерти и в бъдеще ще се държат като партньори при реализиране на европейските приоритети на страната в областта на професионалното образование и обучение.

Пожелавам успех на изданието!

Деян Пушкаров

Маркетингово-издателска къща “Инфо Клас” има удоволствието да Ви покани за участие в ПЕТОТО ИЗДАНИЕ на справочен каталог със заглавие “Центрове за професионално обучение” в България и в портала www.cpobg.com.

Каталогът е луксозно пълноцветно издание, формат А5, съдържащо бизнес профили на българските Центрове за Професионално Обучение. Основната му цел е да предостави синтезирана информация за предлагащите услуги в сферата на професионалното обучение и квалификация, за тяхното качество, ценз и уникални предимства.

Динамичното развитие на сектора в последните години, лицензирането на множество организации предлагащи професионално обучение, доведе до количествено натрупване на информация и до необходимост от нейната класификация. Справочният каталог и порталът www.cpobg.com представят на потребителите на услугата в удобна форма бизнес профилите на обучаващите центрове и индексирана информация за бранша.

Голяма част от изданието се разпространява безплатно до общинските и областни администрации, правителствените структури, бюрата по труда, международните фондове и програми, работодателски съюзи и организации и др. Допълнителни бройки, от тиражите, бяха закупени от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, от Агенцията по заетостта и от Българска туристическа камара.

Предишните издания бяха високо оценени от разпространителските фирми в България и справочникът отново ще може да бъде закупен от търговските обекти в страната!

Бихме искали да подчертаем, че каталогът и порталът са единствени по рода си за България и са с доказан успех. Радват се на голям интерес, стимулиран както от раздвижването на вътрешния пазар, вследствие на повишената безработица, така и от развитието на множество европейски проекти и програми, свързани с изпълнението на директивите на Лисабонската стратегия.

Убедени сме, че участието Ви в справочен каталог “Центрове за професионално обучение” и портала www.cpobg.com ще има положителен ефект върху Вашия имидж и отлична възвръщаемост на направените инвестиции!

Тарифи за участие

Параметри

 • Пълноцветно (4+4);
 • Формат А5;
 • Корици: 250 гр. гланц едностранен UV лак;
 • Тяло: 115 гр. мат;
 • Тираж: 5 000 бр. първоначален тираж и периодично преиздаване при критично намаляване на пазарните наличности.

Основни цели на каталога

 • да предостави пълна, актуална и акуратна информация за възможностите на центровете и съответно за предлаганите от тях услуги;
 • да даде възможност на реално действащите професионални учебни единици да представят структурите и продуктите си;

Разпространение

 1. Безплатни бройки за:
  • Общински администрации в цялата страна (256);
  • Областни управи;
  • Министерството на труда и социалната политика;
  • Министерство на образованието;
  • Национална агенция за професионално образование и обучение;
  • Агенция по заетостта – за всяка регионална служба и Бюро по труда;
  • Фондации, асоциации, международни фондове, дипломатически и търговски мисии в България подпомагащи и финансиращи проекти в сферата на професионалното обучение;
 2. Чрез разпространителските мрежи в страната—обектите на "Разпространение на печата", "Агенция Стрела", "Близнаци", "Фалко", "Булгар Прес" - хипермаркетите "Billa" и "Kaufland".
 3. Чрез вериги книжарници—Пингвините, Хеликон, Хермес
 4. Чрез електронен магазин от специализирания Интернет Портал

Професионално учебните центрове имат възможност да използват свободна форма на представяне в каталога съобразно фирмената визия и имидж стратегия.

Вашата информация, можете да изпратите и на e-mail: design@info-class.com
За участие с пълноцветна реклама, моля изпратете готови рекламни карета с формат на файла tif, eps, cdr, psd или pdf с гореописаните размери, съобразно обема на участие. Ако не разполагате с готови рекламни представяния, може да използвате дизайнерите на Инфо Клас напълно безплатно. Ще се радваме да се убедите в нашия професионализъм.