Документи

Нормативна уредба на Европейската Общност

Програмни документи

Нормативна уредба на Република България

Закон за професионалното образование и обучение

Закон за народната просвета

Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

Закон за насърчаване на заетостта

Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

Правилник за прилагане на Закона за народната просвета

Правилник за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение

Наредба № 3 за системата на оценяване

Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета

Наредба за условията и реда за придобиване на правоспособност по заваряване

Нагоре

Нормативна уредба на Европейската Общност

Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот

Европейска система за трансфер на кредити за професионалното образование и обучение

Извадка от Заключенията на Председателството, Европейски съвет, Лисабон, 23-24 март 2000 г.

Извадка от Заключенията на Председателството, Европейски съвет, Барселона, 15-16 март 2002 г.

Декларация на европейските министри по професионално образование и обучение и на Европейската комисия, свикани в Копенхаген на 29 и 30 ноември 2002 г., за засиленото европейско сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение – “Копенхагенска декларация”

Резолюция на Европейския съвет от 19 декември 2002 г. за насърчаване на засиленото европейско сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение

Общо становище, прието от Съвета на 21 октомври 2004 г., с цел приемане на Решение на Европейския парламент и на Съвета за обособена Рамка на Комисията за прозрачност на квалификациите и компетенциите (Европас)

Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на страните-членки на срещата на Съвета, за насърчаване на политиките, системите и практиките в областта на ориентирането през целия живот в Европа (28 май 2004г.)

Заключение на Съвета във връзка с осигуряването на качество в професионалното образование и обучение (28 май 2004 г.)

Заключения на Съвета и на представителите на правителствата на страните-членки от срещата на Съвета, във връзка с общите европейски принципи за идентифициране и валидиране на неформалното и самостоятелното учене (28 май 2004 г.)

Заключения на Съвета и на представителите на правителствата на страните-членки от срещата на Съвета, във връзка с бъдещите приоритети на нарастналото европейско сътрудничество в професионалното образование и обучение (ПОО) (Преглед на Резолюцията на Съвета от 19 декември 2002 г.), (15 ноември 2004 г.)

Комюнике за бъдещите приоритети на нарастналото европейско сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение, Маастрихт (Преглед на на Копенхагенската декларация от 30 ноември 2002 г.)

Нагоре

Програмни документи

Национална стратегия за продължаващото професионално обучение за периода 2005-2010 г.

Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания

Рамкови програми за придобиване на професионална квалификация

  • програми А за начално професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация
  • програми Б за начално професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация
  • програми В за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация
  • програми Г за професионално обучение с придобиване на четвърта степен на професионална квалификация
  • програми Д за начално професионално обучение с придобиване на квалификация по част от професията
  • програми Е за непрекъснато професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация, както и за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация

Нагоре