Програми и проекти

Покана за представяне на предложения по програма „Младежта в действие”

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА “МЛАДЕЖТА В ДЕЙСТВИЕ”
(Портал Европа)

В Официалния вестник на ЕС от 12 февруари е публикувана покана за представяне на предложения — EACEA/31/07 — „Младежта в света“: сътрудничество със страни, различни от съседните на Европейския съюз.

Тази покана е насочена към подпомагане на проекти, които насърчават сътрудничеството в областта на младежта между страните по програмата и страните партньорки, различни от съседните страни на Европейския съюз. Тя цели:

 • да насърчи обмяната на опит и добри практики в областта на младежта и неформалното образование,
 • да допринесе за развитието на политиките за младежта, на работата в младежкия и доброволческия сектор, както и за укрепването на капацитета на младежките организации/структури и техните ръководни умения,
 • да развие партньорства и устойчиви мрежи между младежките организации.

Проектите трябва да бъдат на една от следните теми:

 • Укрепване на гражданското общество, гражданството и демокрацията
 • Борба с расизма и ксенофобията
 • Междуетнически и междурелигиозен диалог
 • Постконфликтно разрешение и възстановяване
 • Активната роля на жената в обществото
 • Права на малцинствата.

Адресати на това сътрудничество са лицата, работещи в младежкия сектор, лицата, занимаващи се с въпросите на младежта и с други дейности, самите млади, както и други, участващи в дейността на младежките организации и структури и проявяващи интерес към осъществяването на проекти, насърчаващи сътрудничеството в тази област.

Настоящата покана се отнася до действие 3.2 на програмата „Младежта в действие“.

Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура отговаря за осъществяването на настоящата покана за представяне на предложения.

Предложенията трябва да бъдат представени от организации с нестопанска цел, неправителствени организации или местни и регионални обществени организации, от страни, които са допустими по програмата. Допустими са единствено кандидатурите на заявители, които са юридически установени в една от страните по програмата.

Страните по програмата са следните:

 • държавите-членки на Европейския съюз:
 • държавите от ЕАСТ, които са страни по Споразумението за ЕИП (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия),
 • страните-кандидатки, които се ползват от предприсъединителна стратегия в съответствие с общите принципи и с общите условия и клаузи, установени в рамковите споразумения с тези страни предвид участието им в програмите на Общността (Турция).

В проектите трябва да участват партньори от поне четири различни страни (вкл. кандидатстващата организация), включващи най-малко две страни по програмата, от които едната е държава-членка на Европейския съюз, и две страни партньорки.

Предвидената обща сума за съфинансиране на проекти по настоящата покана е около 2 500 000 EUR. Финансовата помощ от Агенцията не може да надвишава 80 % от общата сума на допустимите за възстановяване разходи. Максималната субсидия ще бъде 100 000 EUR.

Проектите трябва да започнат между 1 ноември 2008 г. и 31 декември 2008 г. Продължителността им трябва да бъде най-малко 6 месеца и най-много 12 месеца.

Заявленията за кандидатстване трябва да се изпратят до Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия ни култура не по-късно от 15 април 2008 г.

Пълният текст на поканата за представяне на предложения и формулярите за подаване на кандидатури са достъпни на страницата Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия ни култура.