„Монтажи” ЕАД

Лиценз № 200312049
Управител: инж. Венетко Борисов
Адрес: гр. София 1797, ул. „165” 3
Тел.: (02) 873 65 66, 871 00 86
Факс: (02) 873 65 66
Електронна поща: ckl@montagi.com
Интернет страница: www.montagi.com

Бизнес профил

Професия "Заварчик", код 521090, специалност "Заваряване", код 5210901.
Професия "Лаборант", код 524040, специалност "Контрол на качеството в металургията", код 5240403.
Професия "Машинен техник", код 521010, специалност "Машини и съоръжения за обработка на металите", код 5210101.
Професия "Машинен оператор", код 521030, специалност "Металорежещи машини", код 5210301.
Професия "Машинен монтьор", код 521040, специалност "Машини и съоръжения в шевната и обувната промишленост", код 5210407.
Професия "Стругар", код 521100, специалност "Стругарство", код 5211001.
Професия "Шлосер", код 521110, специалност "Шлосерство", код 5211101.
Професия "Електромонтьор", код 522020, специалност "Електрообзавеждане на производството", код 5220204, специалност "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника", код 5220209, специалност "Електродомакинска техника", код 5220211, специалност "Електрообзавеждане на транспортна техника", код 5220207, специалност "Електрически инсталации", код 5220210.
Професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", код 522040, специалност "Топлинна техника", код 5220404, специалност "Газова техника", код 5220406.
Професия "Огняр", код 522060, специалност "Огнярство", код 5220601.
Професия "Строител – монтажник", код 582040, специалност "Метални конструкции", код 5820402.
Професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи", код 582050, специалност "Вътрешни ВиК мрежи", код 5820501, специалност "Външни ВиК мрежи", код 5820502.
Професия "Пътен строител", код 582060, специалност "Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях", код 5820601.
Професия "Пещостроител", код 582070, специалност "Пещостроителство", код 5820701.
Професия "Монтьор на селскостопанска техника", код 621080, специалност "Механизация на селското стопанство", код 6210801.
Професия "Механизатор на горска техника", код 623030, специалност "Механизация на горското стопанство", код 6230301.
Професия "Монтьор на транспортна техника", код 525020, специалност "Автотранспортна техника", код 5250201, специалност "Пътностроителна техника", код 5250202.
Професия "Монтьор на подемно -транспортна техника", код 525060, специалност "Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства", код 5250601, специалност "Подемно - транспортна техника с електрозадвижване", код 5250602.
Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001