„Кремиковци” АД

Лиценз № 200412208
Управител: д-р Иван Томов
Адрес: гр. София 1870, кв. „Ботунец”
Тел.: (02) 935 42 14, 935 43 67
Факс: (02) 987 98 06
Електронна поща: ivan.tomov@kremikovtzi.com
Интернет страница: www.kremikovtzi.com

Бизнес профил

Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Заварчик", код 521090, специалност "Заваряване", код 5210901.
Професия "Оператор в металургията", код 521080, специалност "Металургия на черните метали", код 5210801.
Професия "Машинен оператор", код 521030, специалност "Металорежещи машини", код 5210301, специалност "Машини за гореща обработка на металите", код 5210302.
Професия "Стругар", код 521100, специалност "Стругарство", код 5211001.
Професия "Леяр", код 521120, специалност "Леярство", код 5211201.
Професия "Машинен монтьор", код 521040, специалност "Машини и съоръжения в металургията", код 5210403.
Професия "Електромонтьор", код 522020, специалност "Електрически машини и апарати", код 5220201, специалност "Електрически мрежи", код 5220203, специалност "Електрически инсталации", код 5220210, специалност "Електрически централи и подстанции", код 5220202, специалност "Електрообзавеждане на производството", код 5220204.
Професия "Монтьор по автоматизация", код 523080, специалност "Автоматизирани системи", код 5230801.
Професия "Монтьор на подемно -транспортна техника", код 525060, специалност "Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства", код 5250601, специалност "Подемно - транспортна техника с електрозадвижване", код 5250602