ВИКТОРИЯ-ПМ

Лиценз № № 200312104
Управител: Петранка Тодорова
Адрес: гр. Варна, ж.к. „Чайка”, бл. 128, офис № 1
Тел.: 052/ 710 454
Факс: 052/ 710 454
Електронна поща: pepi_mitreva@abv.bg
Интернет страница: www.viktoria-pm.com

Бизнес профил

Професия "Продавач -консултант", код 341020, специалност "Продавач - консултант", код 3410201.
Професия "Финансист", код 343010, специалност "Застрахователно и осигурително дело", код 3430102.
Професия "Оперативен счетоводител", код 344030, специалност "Оперативно счетоводство", код 3440301.
Професия "Данъчен и митнически посредник", код 344020, специалност "Митническа и данъчна администрация", код 3440201.
Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050, специалност "Малък и среден бизнес", код 3450501.
Професия "Касиер", код 345060, специалност "Касиер", код 3450601.
Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Икономист", код 345120, специалност "Индустрия", код 3451201, специалност "Търговия", код 3451202, специалност "Земеделско стопанство", код 3451203, специалност "Икономика и мениджмънт", код 3451204, специалност "Предприемачество и мениджмънт", код 3451105.
Професия "Офис - мениджър", код 346010, специалност "Бизнес - администрация", код 3460101.
Професия "Офис - секретар", код 346020, специалност "Административно обслужване", код 3460201.
Професия "Деловодител", код 346030, специалност "Деловодство и архив", код 3460301.
Професия "Икономист -информатик", код 482010, специалност "Икономическа информатика", код 4820101.
Професия "Стругар", код 521100, специалност "Стругарство", код 5211001.
Професия "Шлосер", код 521110, специалност "Шлосерство", код 5211101.
Професия "Електромонтьор", код 522020, специалност "Електрообзавеждане на транспортна техника", код 5220207, специалност "Електрически инсталации", код 5220210, специалност "Електродомакинска техника", код 5220211.
Професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", код 522040, специалност "Топлинна техника", код 5220404, специалност "Хладилна техника", код 5220405, специалност "Газова техника", код 5220406, специалност "Климатична и вентилационна техника", код 5220407.
Професия "Работник по транспортна техника", код 525120, специалност "Автобояджийство", код 5251201, специалност "Автотенекеджийство", код 5251202.
Професия "Заварчик", код 521090, специалност "Заваряване", код 5210901.
Професия "Монтьор на транспортна техника", код 525020, специалност "Пътностроителна техника", код 5250202.
Професия "Монтьор на подемно -транспортна техника", код 525060, специалност "Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства", код 5250601, специалност "Подемно - транспортна техника с електрозадвижване", код 5250602.
Професия "Техник по транспортна техника", код 525010, специалност "Пътно - строителна техника", код 5250102.
Професия "Строителен техник", код 582010, специалност "Строителство и архитектура", код 5820101.
Професия "Строител", код 582030, специалност "Кофражи", код 5820302, специалност "Армировка и бетон", код 5820303, специалност "Зидария", код 5820304, специалност "Мазилки и шпакловки", код 5820305, специалност "Вътрешни облицовки и настилки", код 5820306, специалност "Външни облицовки и настилки", код 5820307, специалност "Бояджийски работи", код 5820309, специалност "Строително дърводелство", код 5820310, специалност "Строително тенекеджийство", код 5820311, специалност "Покриви", код 5820312.
Професия "Строител – монтажник", код 582040, специалност "Стоманобетонни конструкции", код 5820401, специалност "Метални конструкции", код 5820402, специалност "Сухо строителство", код 5820403, специалност "Дограма и стъклопоставяне", код 5820404.
Професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи", код 582050, специалност "Вътрешни ВиК мрежи", код 5820501, специалност "Външни ВиК мрежи", код 5820502.
Професия "Пътен строител", код 582060, специалност "Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях", код 5820601.
Професия "Помощник в строителството", код 582080, специалност "Основни и довършителни работи", код 5820801.
Професия "Оператор в хранително -вкусовата промишленост", код 541020, специалност "Производство на месо, месни продукти и риба", код 5410203.
Професия "Хлебар - сладкар", код 541030, специалност "Производство на хляб и хлебни изделия", код 5410301, специалност "Производство на сладкарски изделия", код 5410302.
Професия "Моделиер -технолог на облекло", код 542040, специалност "Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил", код 5420401, специалност "Конструиране, моделиране и технология на облекло от кожи", код 5420402.
Професия "Оператор в производството на облекло", код 542050, специалност "Производство на облекло от текстил", код 5420501, специалност "Производство на облекло от кожи", код 5420502.
Професия "Моделиер -технолог на обувни и кожено -галантерийни изделия", код 542060, специалност "Конструиране, моделиране и технология на кожено -галантерийни изделия", код 5420602.
Професия "Оператор в производство на обувни и кожено -галантерийни изделия", код 542070, специалност "Производство на кожено -галантерийни изделия", код 5420702.
Професия "Работник в производство на облекло", код 542090, специалност "Производство на облекло", код 5420901.
Професия "Шивач", код 542110, специалност "Шивачество", код 5421101.
Професия "Оператор в дървообработван ето", код 543020, специалност "Производство на мебели", код 5430201, специалност "Производство на врати и прозорци", код 5430202, специалност "Производство на тапицирани изделия", код 5430203, специалност "Дърворезно, амбалажно и паркетно производство", код 5430206, специалност "Производство на дървени детски играчки", код 5430209.
Професия "Работник в дървообработван ето", код 543090, специалност "Производство на врати и прозорци", код 5430905.
Професия "Техник-растениевъд", код 621010, специалност "Полевъдство", код 6210101, специалност "Зеленчукопроизводство", код 6210102, специалност "Трайни насаждения", код 6210103, специалност "Селекция и семепроизводство", код 6210104, специалност "Тютюнопроизводство", код 6210105, специалност "Гъбопроизводство", код 6210106, специалност "Растителна защита и агрохимия", код 6210107.
Професия "Техник в лозаровинарствот о", код 621020, специалност "Лозаровинарство", код 6210201.
Професия "Растениевъд", код 621030, специалност "Растениевъдство", код 6210301.
Професия "Техник-животновъд", код 621040, специалност "Говедовъдство", код 6210401, специалност "Овцевъдство", код 6210402, специалност "Свиневъдство", код 6210403, специалност "Птицевъдство", код 6210404, специалност "Зайцевъдство", код 6210405, специалност "Пчеларство и бубарство", код 6210406, специалност "Коневъдство и конна езда", код 6210407.
Професия "Животновъд", код 621050, специалност "Животновъдство", код 6210501.
Професия "Монтьор на селскостопанска техника", код 621080, специалност "Механизация на селското стопанство", код 6210801.
Професия "Лозаровинар", код 621090, специалност "Лозаровинарство", код 6210901.
Професия "Работник в растениевъдствот о", код 621110, специалност "Зеленчукопроизводство", код 6211101, специалност "Трайни насаждения", код 6211102, специалност "Тютюнопроизводство", код 6211103, специалност "Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури", код 6211104.
Професия "Работник в животновъдствот о", код 621120, специалност "Говедовъдство и биволовъдство", код 6211201, специалност "Свиневъдство", код 6211203, специалност "Птицевъдство", код 6211204, специалност "Зайцевъдство", код 6211205, специалност "Пчеларство", код 6211206, специалност "Бубарство", код 6211207.
Професия "Дивечовъд", код 623050, специалност "Горско и ловно стопанство", код 6230501.
Професия "Работник в горското стопанство", код 623060, специалност "Лесокултурни дейности", код 6230601, специалност "Билкарство", код 6230604.
Професия "Работник в озеленяванет о", код 622030, специалност "Озеленяване и цветарство", код 6220301.
Професия "Посредник на трудовата борса", код 762010, специалност "Посредник на трудовата борса", код 7620101.
Професия "Сътрудник социални дейности", код 762020, специалност "Социална работа с деца и семейства в риск", код 7620201, специалност "Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания", код 7620202.
Професия "Хотелиерво и кетъринг", код 811010, специалност "Организация на хотелиерството", код 8110101.
Професия "Администратор в хотелиерството", код 811020, специалност "Организация на обслужването в хотелиерството", код 8110201.
Професия "Камериер", код 811030, специалност "Хотелиерство", код 8110301.
Професия "Портиер-пиколо", код 811040, специалност "Хотелиерство", код 8110401.
Професия "Ресторантьор", код 811060, специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения", код 8110602, специалност "Кетеринг", код 8110603.
Професия "Готвач", код 811070, специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", код 8110701.
Професия "Сервитьор-барман", код 811080, специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене", код 8110801.
Професия "Организатор на туристическа агентска дейност", код 812010, специалност "Организация на туризма и свободното време", код 8120101, специалност "Селски туризъм", код 8120102.
Професия "Аниматор в туризма", код 812040, специалност "Туристическа анимация", код 8120401.
Професия "Помощник -възпитател", код 814010, специалност "Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца", код 8140101.
Професия "Фризьор", код 815010, специалност "Фризьорство", код 8150101.
Професия "Козметик", код 815020, специалност "Козметика", код 8150201