„Институт за Защита на Растенията”

Лиценз № 200612347
Управител: Оля Караджова
Адрес: гр. Костинброд 2230, ул. „Панайот Волов” 35
Тел.: (0721) 66061, 66062
Факс: (0721) 66062
Електронна поща: protection@infotel.bg
Интернет страница: www.ppi-bg.org

Бизнес профил

Професия "Техник-растениевъд", код 621010, специалност "Растителна защита и агрохимия", код 6210107
Учебна програма
Модул – 0 „Обща професионална подготовка”
Модул – 1 „Индентификация на вредителите – причинители на болести, неприятели и плевели – класически и молекулярни методи за диагностика. Определяне на популационната плътност на вредителите. Събиране на база данни”
Модул- 2 „Химични замърсители в растителните суровини и контролиране безопасността на храните”
Модул – 3 „Складови вредители и борбата с тях”
Модул – 4 „Карантинни вредители”
Модул – 5 „Прогноза и сигнализация”
Модул – 6 „Интегрирано производство – растителна защита”
Модул – 7 „Биологична борба. Биоагенти – индентификация, масово развъждане, приложение. Растителна защита при биологично производство“
Модул – 8 „Зеленчукови култури – растителна защита”
Модул – 9 „Зърнено-житни култури – растителна защита”
Модул – 10 „Трайни насаждения – растителна защита”
Модул – 11 „Украсни култури – растителна защита”