Център за обучение и квалификация „КОМПАС” ООД

Лиценз № 200312136
Управител: инж. Иван Павлов
Адрес: София 1303, ул. „Антим І” 53
Тел.: (02) 892 25 02
Електронна поща: office@compass-bg.org, kompas@personnel-hold.com
Интернет страница: www.personnel-hold.com

Бизнес профил

Професия "Финансист", код 343010, специалност "Банково дело", код 3430101, специалност "Застрахователно и осигурително дело", код 3430102.
Професия "Оперативен счетоводител", код 344030, специалност "Оперативно счетоводство", код 3440301.
Професия "Данъчен и митнически посредник", код 344020, специалност "Митническа и данъчна администрация", код 3440201.
Професия "Офис - мениджър", код 346010, специалност "Бизнес - администрация", код 3460101.
Професия "Офис - секретар", код 346020, специалност "Административно обслужване", код 3460201.
Професия "Посредник на трудовата борса", код 762010, специалност "Посредник на трудовата борса", код 7620101.
Професия "Сътрудник социални дейности", код 762020, специалност "Социална работа с деца и семейства в риск", код 7620201, специалност "Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания", код 7620202.
Професия "Администратор в хотелиерството", код 811020, специалност "Организация на обслужването в хотелиерството", код 8110201.
Професия "Помощник -възпитател", код 814010, специалност "Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца", код 8140101.
Професия "Охранител", код 861010, специалност "Банкова охрана и инкасова дейност", код 8610101, специалност "Лична охрана", код 8610102, специалност "Физическа охрана на обекти", код 8610103.
Професия "Техник-растениевъд", код 621010, специалност "Тютюнопроизводство", код 6210105.
Професия "Икономист", код 345120, специалност "Икономика и мениджмънт", код 3451204