Новини

Българско председателство на Съвета на ЕС

На 11 януари 2018 г. започна Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Българското председателство ще работи активно за модернизация на европейските образователни системи и учебни програми чрез насърчаване на разпространението на общите европейски ценности, на социалното приобщаване чрез формално и неформално учене, за обновяване на Европейската рамка за ключовите компетентности и широко въвеждане на информационните и комуникационните технологии на всички нива на образователната система.
Българското председателство вижда „Бъдещето на труда“ в идентифицирането на точните умения за новите работни места и по-доброто планиране и обвързване на политиките в областта на образованието, обучението и заетостта, с акцент върху младежката заетост и уменията и компетенциите, необходими през XXI век.
Българското председателство подкрепя Европейския корпус за солидарност и Европейската рамка за качествено и ефективно чиракуване, тъй като именно младите хора са ключът към осигуряване на устойчиво развитие на всяка една държава, основано на ефективната връзка между образованието и пазара на труда и на ценности като солидарност, толерантност, сътрудничество.

В годината на Българското председателство на Съвета на ЕС НАПОО продължава своята активна работа по реализиране на националните и европейски приоритети, свързани с подобряване на достъпа и на качеството на професионалното образование и обучение, в съответствие с нуждите на пазара на труда и изискванията на икономиката в контекста на ученето през целия живот.

Актуална информация за дейностите от програмата на председателството може да откриете в уебсайта на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

 

● Публикувано на 12.01.2018● Последна редакция 22.01.2018● Източник НАПОО

 

https://www.navet.government.bg/bg/balgarsko-predsedatelstvo-na-saveta-na-es/