Новини

На вниманието на кандидатите за лицензиране на ЦПО/ЦИПО!

С изменение на чл. 49б, ал. 2, т.4 и ал.11 на ЗПОО от 01.01.2018 г. се изисква обстоятелствата относно съдимостта на българските лица, представляващи и управляващи центровете за професионално обучение или за информация и професионално ориентиране да се установяват служебно от Националната агенция по професионално образование и обучение.
Съгласно чл.77, ал. 4 и ал. 5 от Закона за съдебната власт, редът за получаване на справки за съдимост в електронен вид се урежда с наредба на министъра на правосъдието (Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост).
Измененението в Наредбата, чрез коeто се урежда реда за получаване на справки по служебен път, е публикувано за общественото й обсъждане в портала за обществени консултации strategy.bg със срок 02.02.2018 г. Така се оказва, че наредбата, уреждаща реда за получаване на справки не е утвърдена и НАПОО не е в състояние по служебен път да получи информация за обстоятелствата във връзка със съдимостта на управителя на ЦПО, въпреки текста в ЗПОО.
В тази връзка до публикуване и влизане в сила на нормативния акт, уреждащ получаването на свидетелството за съдимост по служебен път, да го представите в НАПОО, за да се открие процедурата по лицензиране, тъй като обстоятелството относно съдимостта на управителя на ЦПО/ЦИПО е необходимо за започване на експертна оценка на центъра.
След влизане в сила на измененията в Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, НАПОО своевременно ще информира кандидатите за настъпилата промяна в изискванията, свързани със задължението им да представят свидетелство за съдимост на управителя на ЦПО/ЦИПО.

● Публикувано на 09.02.2018● Последна редакция 09.02.2018● Източник НАПОО

https://www.navet.government.bg/bg/na-vnimanieto-na-kandidatite-za-litsenzirane-na-tspo-tsipo/