Новини

Награда за НАПОО в категория „Технологични решения за открито управление“

Националната агенция за професионално образование и обучение беше наградена в конкурса на Института по публична администрация в категорията „Технологични решения за открито управление“ в администрациите за 2017 г.
Специалната церемония, на която беше връчена на НАПОО Грамота за второ място в категорията „Технологични решения за открито управление“ в администрациите за 2017 г., в която участват най-голям брой администрации, се проведе от ИПА в споделено пространство „Космос“ на 14.12.2017 г.
НАПОО участва в конкурса като представи Регистъра на документите за професионална квалификация, издавани от лицензираните центрове за професионално обучение.
Регистърът, както и цялата информационна система (ИС) на НАПОО са проектирани за целите на администрацията и на заявителите на лицензии за ЦПО и ЦИПО – за да се осъществяват по електронен път както процедурата по лицензиране, така и последващия контрол на центровете за професионално обучение.
Понастоящем ползватели на публичните регистри на НАПОО, освен служителите в ЦПО, ЦИПО и НАПОО, са:
• Гражданите – могат да ползват регистъра като доказателство за професионалните обучения, в които са участвали. От опита в последните 3 г. откакто функционира Регистърът, се установи, че гражданите го използват и като начин да проверяват и избират ЦПО, в който да се обучават;
• Бизнесът (работодатели, човешки ресурси) – при назначаване на служители, за проверка на професионалната квалификация на кандидатите и при осъществяване на мерки за кариерно развитие
• Държавните институции – МВнР, НАЦИД, консулства – имащи функции да доказват легитимността (или легализират) на документи за професионална квалификация
• Държавните институции – при оценка на професионалната квалификация на екипите, включени в оферти на процедури по ЗОП
• Агенцията по заетостта – голяма част от данните, свързани с професионално обучение на заети и безработни лица, финансирано с публични средства, се обменят по служебен път между НАПОО и от АЗ, като граждани и юридически лица имат задължението за еднократно въвеждане на информация.
• Институции, изследователски звена и др. – при осъществяване на изследвания с цел планиране на дейности за привеждане на професионалното обучение за възрастни в съответствие с потребностите на икономиката при съобразяване с регионалните специфики.
Регистърът на документите за професионална квалификация, издавани от ЦПО се визуализира на Интернет страницата на НАПОО (
https://www.navet.government.bg/bg/registar-na-izdadenite-dokumenti).
Модулът за издаваните от ЦПО документи е в процес на надграждане – към всеки издаден документ ще има по-детайлно описание на проведеното обучение, за което е издаден съответния сертификат. Целта е да се използват данни, вече въведени от ЦПО за обучаваните от тях лица (професии, учебни програми, учебни графици, резултати от изпити, преподаватели, лични данни за обучаваните, сканирани документи за професионална квалификация и др.) в другите модули в Информационната система на НАПОО.
Регистърът с издадените документи е най-посещаваната рубрика в Интернет страницата на НАПОО – за 2016 г. има 2500 проверки на документи . Ако за всяка от тези проверки в деловодството на НАПОО беше получена заявка, отговорите биха запълнили работното време най-малко на един служител. Времето за отговор на всяко запитване в регистъра е секунди, а в случай на ръчна обработка би било между 3 и 5 дни.

● Публикувано на 15.12.2017● Последна редакция 15.12.2017● Източник НАПОО

 

https://www.navet.government.bg/bg/nagrada-za-napoo-v-kategoriya-tehnologichni-resheniya-za-otkrito-upravlenie/