Новини

МНОГО ВАЖНО: 31.01.2018 г. – КРАЕН СРОК за подаване на Информация за извършената дейност през 2017 г. и на Годишен доклад за самооценка на качеството от ЦПО и ЦИПО

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦПО и ЦИПО

Уважаеми госпожи и господа, напомням Ви, че във връзка със задължението, произтичащо от разпоредбата на чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение ДО 31 ЯНУАРИ НА 2018 ГОДИНА лицензираните центрове за професионално обучение и центрове за информиране и професионално ориентиране са длъжни чрез информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение ДА ПРЕДСТАВЯТ:

1.     Информация за извършената дейност през 2017 година;

2.     Годишен доклад за самооценка на качеството.

Непредставянето на Годишната информация за дейността през 2017 г. и на Годишен доклад за самооценка на качеството от ЦПО и ЦИПО е основание за отнемане на лицензията, регламентирано в чл.  49г от ЗПОО.

 

ИНЖ. ЕМИЛИЯНА ДИМИТРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАПОО

● Публикувано на 20.12.2017● Последна редакция 20.12.2017● Източник НАПОО

https://www.navet.government.bg/bg/mnogo-vazhno-31-01-2018-g-kraen-srok-za-podavane-na-informatsiya-za-izvarshenata-dejnost-prez-2017-g-i-na-godishen-doklad-za-samootsenka-na-kachestvoto-ot-tspo-i-tsipo